2. 6. 2023: Noc kostelů - kostel sv. Benedikta, Praha